PLÁN PÉČE, VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ


Hello – jdeme do světa

Vzdělávání  DS  je cílevědomý plánovaný proces, v němž se prolínají spontánní a řízené aktivity. Proces vzdělávání probíhá v průběhu celého dne, při všech činnostech a při všech situacích. Snažíme se o naplňování tří hlavních cílů předškolního vzdělávání.

Chceme u dětí vytvořit základní hygienické a sociálně kulturní dovednosti a návyky ve vztahu k životnímu prostředí, probouzet citový vztah k přírodě, k výtvorům lidské práce i k lidem samotným. Pochopit správné a nesprávné chování člověka k životnímu prostředí – k přírodě, i smysl a důvod třídění odpadu. Získat povědomí a chuť chránit přírodu a umět hledět do budoucnosti.

 V rámci programu DS  nabízíme angličtinu jako součástí provozu  DS  s rodilým mluvčím:

 • smíšenou třídu, důraz na samostatnost, vedení ke spolupráci a toleranci,
 • přístup rodičů do tříd v rámci adaptačního postupu,
 • individuální plán péče o děti s odkladem školní docházky,
 • program pro předškolní děti,
 • návštěvy divadel, kin a muzeí, školní výlety,
 • společné oslavy narozenin,
 • oslavy svátků Vánoce, Velikonoce – dílničky s rodiči,
 • rozloučení s předškoláky a jiné aktivity dle zájmu dětí a rodičů.

Cíle výchovného programu naplňujeme těmito prostředky /metodami a formami práce/, uplatňováním těchto zásad:

 • respektováním přirozených lidských a základních sociálních vývojových potřeb,
 • vnímáním každého dítěte jako jedinečné bytosti, které má právo rozvíjet se a učit v rozsahu svých možností a potřeb/ vzdělávání je založeno na individuálním rozvoji jednotlivých dětí/,
 • učením na základě prožitku a zkušenosti, prostřednictvím vlastní činnosti dětí, tzv. prožitkového učení,
 • učením pojmenovávat konkrétní věci, děje – vyjádřit své pocity, vyjádřit, co se stalo, co se děje,
 • upřednostněním prožitku před výkonem, procesu před výsledkem,
 • vytvářením rovnováhy mezi řízenými činnostmi a spontánními hrami, zařazováním nepřímo řízených činností,
 • využíváním náhodně vzniklých situací, situačním učením,
 • rozvíjením komunikace a spolupráce mezi dětmi, sociálním učením,
 • rozvíjením emoční inteligence – umět se podívat na situaci očima druhého, vcítit se do něj, zabývat se jím, když potřebuje a ne až bude mít čas,
 • svým vzorem,
 • podporou zájmu rodičů o dění v DS.

Dbáme o pohodové, klidné, prostředí, kde jsou děti nadšeni učit se a poznávat svět kolem sebe, kde děti chtějí s námi hovořit o svých přáních, pocitech a zážitcích.

Snažíme se být pro děti partnerem, kterého děti přijmou mezi sebe do světa, který budeme společně vytvářet. S dětmi vytvoříme svět, kde ještě platí, že ten, kdo ubližuje ostatním, má být potrestán a ten, kdo potřebuje pomoc, si o ni může kdykoliv říct a ví, že dostane pomocnou ruku.

Vážíme si věcí, pečujeme o ně a  radujeme se ze všedních maličkostí. Hledáme inspiraci v přírodě a nestačíme se divit, kolik je tu zajímavých věcí k prozkoumání.

Důležité je, že u nás platí neviditelný řád, který společně nejen vytváříme, ale hlavně podle něj žijeme. Jedním z pravidel tohoto řádu je: ráno se společně uvítat, podat si ruku, podívat se do očí a popřát si hezký den. 

Naší snahou je naplnit tyto výchovné úkoly podnětným prostředím, které dětem umožňuje přímé pozorování a dělání.

Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem – při každé činnosti a působení na děti vychází pečující osoby v dětské skupině z této premisy. Veškeré aktivity jsou přiměřené věku a schopnostem dětí. Personál v dětské skupině citlivě pozorují každé dítě, jeho potřeby, resp. kolektiv a jeho potřeby; vytvářejí prostředí založené na důvěře, pocitu bezpečí a jistotě.

Personál na děti působí svou trpělivostí, důsledností a spravedlností; jsou tedy dobrým vzorem a příkladem svěřeným dětem. Prostředí dětské skupiny je taktéž založeno na existenci řádu, pravidel a mantinelů v každodenních činnostech a situacích. Pečující osoby dále dbají na správné hygienické návyky dětí. Personál vede děti k co největší samostatnosti a schopnosti sebeobsluhy.

Každý den, výjimkou je extrémní počasí, chodí děti ven. A to na blízké obecní hřiště, na procházku po obci, na přilehlý pozemek, do lesa, nebo využívají zahrady.  Při procházkách, či cestě na hřiště, je věnován důraz na správné chování se na chodníku, silnici, pečovatelky s dětmi probírají základy dopravních pravidel.

V dětské skupině se nepoužívají tělesné ani psychické tresty, nikdy nedochází k ponižování dětí a to ani ze strany pečujících osob, ani ze strany druhých dětí. Případné nastalé problémy jsou bez odkladu diskrétně konzultovány s rodiči dítěte. Komunikace mezi rodiči a personálem je klíčová pro dobrý chod dětské skupiny. Hru jako nejlepší výchovný prostředek zatím nic nepřekonalo, proto je v dětské skupině nabízeno dětem mnoho rozličných her. Při hrách i dalších činnostech je využíváno principů názornosti, přiměřenosti, emocionality a aktivity.

Pečující osoby pracují s vnitřní i vnější motivací dětí; důraz je kladen na pozitivní motivaci, totiž motivaci pochvalou.

Plán výchovy, péče a vzdělávání v DS.pdf (614407)